پرسشنامه بیمه تمام خطر پیمانکاران

مشخصات بیمه گزار/بیمه گزاران و سایر ذینفعان پروژه
مشخصات عمومی پروژه مورد بیمه
محل اجراي طرح
مدت بیمه
مشخصات فنی پروژه مورد بیمه
نزدیکترین رودخانه ، دریاچه ، دریا و غیره
شرایط جوی
پوششهاي اضافی
لطفا مکانهای مجاور پروژه را مختصر شرح دهید